Revision history of "ZadanieBc17"

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:48, 30 October 2009Balogh (talk | contribs). . (787 bytes) (+787). . (New page: David Gustafík == Aplikácie mobilného robota Sbot2 == Špecifikácia zadania: Pre pedagogické účely vznikol mobilný robot SBot. Je potrebné doplniť jeho dokumentáciu o sadu...)