Acrob robot prejde bludisko, a program ďalej vizualizuje mapu bludiska na obrazovke (Michal Borčin & Barbora Zaťková)

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Úvod

 • Našou úlohou bolo skonštruovať robota Acrob, ktorý prejde celé bludisko, a počas toho zaznamenáva údaje tak, aby sa bludisko dalo vykresliť na obrazovku.

 • Robot acrob.jpg

Bludisko a zapojenie robota

Algoritmus sledovania čiary

if ((sen == 10) || (sen == 2)) //0101 a 0100
{
//rovno
LeftServo.write(95);
RightServo.write(85);
// go_straight();
}
else if ((sen == 3)||(sen == 1)) //1100 a 1000
{
//vlavo
RightServo.write(84);
LeftServo.write(88);
delay(250);
}
else if (sen==0) { //0000 -
// otoc
LeftServo.write(95);
RightServo.write(95);
}
else
{
//vpravo
LeftServo.write(95);
RightServo.write(92);
}

Ako sa náš robot pohyboval po bludisku:

Vykreslenie bludiska

 • Ďalej bolo našou úlohou vykresliť prejdené bludisko na obrazovku. My sme zvolili metódu offline pomocou kábla.
 • Naša idea zapamätania bludiska

 • pri spustení robot začína v čase 0 a ide rovno
 • my si chceme zapamätať iba zákruty, na ktorých sa točí dlhšie ako 0,2 sekundy, a teda krátke otočenia, ktorými sa robot iba vyrovnáva nás nezaujímajú
 • informáciu o tom, že robot ide rovno si nemusíme pamätať, keďže vieme, že išiel rovno medzi dvoma zatáčkami
 • keď robot rozpozná zákrutu dlhšiu ako 0,2 sekundy, zapíše do poľa znak P, L (smer otočenia) alebo O(značí otočenie), a tiež zapíše čas, v ktorom sa daná operácia uskutočnila
 • Príklad poľa:
 • 0 0
  p 4
  o 4
  p 8
  o 8
  l 13
  o 13
  p 18
  o 18
  
 • vidíme teda, že robot išiel rovno, potom sa v čase 4 otočil doprava, išiel rovno a znova sa otočil doprava v čase 8...


Program v Arduino

 • Celý program v Arduino - sledovanie čiary, prechádzanie bludiska a pamätanie zatáčok.
 • #include <Servo.h>
  
  #define SENSOR_1   2 //lavy
  #define SENSOR_2   1 //stredny
  #define SENSOR_3   0 //pravy
  #define SENSOR_P   3 //predny
  #define BUTT0N   2 //gombik
  
  
  Servo LeftServo;
  Servo RightServo;
  
  
  
  int i=0;
  int j=0;
  char smer[100];
  byte cas[100];
  boolean toci = false;
  boolean otoc = false;
  boolean rovno= false;
  long time_lava=0;
  long time_prava=0;
  int click = 0;
  byte zatocR = 0;
  byte zatocO = 0;
  byte zatocL = 0;
   
  void setup() 
  { 
   pinMode(BUTT0N, INPUT);
   pinMode(SENSOR_2, INPUT);
   // nastavenie pinov ako vstupnych
   pinMode(SENSOR_1, INPUT);
   pinMode(SENSOR_3, INPUT);
   pinMode(SENSOR_P, INPUT);
   LeftServo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object 
   RightServo.attach(10); // attaches the servo on pin 10 to the servo object 
   
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("START");
  
   
  } 
   
  
  int GSD()
  {
  int s=0;
  if(analogRead(SENSOR_1)>600) s+=1;
  if(analogRead(SENSOR_2)>600) s+=2;
  if(analogRead(SENSOR_3)>600) s+=4;
  if(analogRead(SENSOR_P)>600) s+=8;
  return s;
  }
  
  void loop() 
  { 
   
  
  
    click = digitalRead(BUTT0N);
    //Serial.println(click,BIN);
    /*if(micros() > 20000000) {
     Serial.println("stopped!");
    LeftServo.write(90);
     RightServo.write(90);
    }*/
    if(click == HIGH){
     LeftServo.write(90);
     RightServo.write(90);
     delay(10000);
     Serial.println("stopped");
     byte rea1 =0;
     byte rea2 =0;
     char rea3 =0;
     while(rea1!=42 && rea2!=42 && rea3!=42){
     //LeftServo.write(90);
     // RightServo.write(90);
     rea1=Serial.read();   
     rea2=Serial.read();   
     rea3=Serial.read();
     delay(50);   
     }
     for(j=0;j<=i;j++){
      Serial.print(smer[j]);
      Serial.print(' ');
      Serial.println(cas[j]);
     }
     Serial.println("ended -!-");
     delay(50000);
    }
    
    int sen=GSD();
    if ((sen == 10) || (sen == 2)|| (sen == 11)) //0101 a 0100
    {
    //rovno
    if(rovno==false) {
     rovno=true;
     //time_rovno=micros();
    
     if(toci) {
      if((micros() - time_lava) > 800000) {
        if(zatocL >5) {
         /// tocil dolava
        smer[i]='l';
        cas[i]=byte(micros()/1000000);
        Serial.print("l ");
        Serial.println(micros()/1000000);
        i++; 
        zatocL=0;
        //zatocR=0;
        time_lava=0;
        toci= false;  
        }else
        if((micros()-time_prava) > 800000){
        if(zatocR >200) {
         /// tocil doprava
        smer[i]='p';
        cas[i]=byte(micros()/1000000);
        Serial.print("p ");
        Serial.println(micros()/1000000);
        i++;
        zatocO=0;
        //zatocL=0;
        zatocR=0;
        time_prava=0;
        toci= false;      
        }
        }
        
      } 
     }
     if(otoc){
      // uloz ze otacal a cas
      if((micros() - time_prava) > 500000) {
      if(zatocR > 240){
      //smer[i]='o';
      //cas[i]=byte(micros()/1000000);
      Serial.print("o ");
      Serial.println(micros()/1000000);
      i++;
      //time_zmena=0;
      otoc=false;
      zatocR=0;
      }
     }
     }
     
     
    }
     LeftServo.write(92);
     RightServo.write(88);
     /*if((toci || otoc) && (time_rovno>800000)) {
      toci=false;
      otoc=false;
      time_rovno=0;
      time_zmena=0;
     }*/
    }
    else if ((sen == 3)||(sen == 1)) //1100 a 1000
    {
     //vlavo
     rovno=false;
     //time_rovno=0;
     if(toci == false){
     toci=true;
     zatocL++;
     time_lava=micros();
     }   
     if(toci){zatocL++;}
     
     RightServo.write(85);
     LeftServo.write(89);
     delay(250);
    } 
    else if (sen==0) { //0000 - 
     // otoc 
     rovno=false;
     //time_rovno=0;
     if(toci==false || otoc == false){
     otoc=true;
     
     //time_zmena=micros(); 
    }
    if(otoc) {zatocO++;}
     if(toci) {zatocR++;}
     LeftServo.write(95);
     RightServo.write(95);
    }  
    else 
    {
     //vpravo
     rovno=false;
     //time_rovno=0;
     if(toci == false){ 
      toci=true;
      time_prava = micros();
     }
     if(toci){zatocR++;}
     LeftServo.write(95);
     RightServo.write(92);
    } 
  } 
  

Náš výstup

 • Namerané hodnoty uložené do pola sme skopírovali do .txt súboru, s ktorým sme následne pracovali v Lazaruse.
 • p 3
  l 7
  l 17
  l 33
  l 37
  p 41
  p 42
  p 44
  p 45
  p 54
  p 55
  p 58
  l 60
  p 69
  p 72
  p 81
  p 89
  p 92
  l 104
  p 108
  p 114
  

Program na vykreslovanie

 • Náš program na vykreslovanie sme programovali v Lazaruse s pomocou RobotUnit.
 • procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var X, Y: real;
  i,j, chod: integer;
  casy: array of Integer;
  cesta: array of TPoint;
  sub: TextFile;
  smer: array of char;
  begin
   AssignFile(sub, 'vstup.txt');
   Reset(sub);
   while(not eof(sub)) do
   begin
    SetLength(casy, Length(casy) + 1);
    SetLength(smer, Length(smer) + 1);
    readln(sub, smer[High(smer)], casy[High(casy)]);
   end;
  
   Robot.PW:=4;
   Robot.PC:=clBlack;
   chod := 0;
   for I := 0 to High(smer) do
   begin
    J := casy[I] - chod;
    chod := casy[i];
  
    Robot.Fd((20*j));
    Wait(500);
    case smer[I] of
    'p': Robot.Rt(90);
    'l': Robot.Lt(90);
    'o': Robot.Rt(180);
    end;
   end;
  
   CloseFile(sub);
  end;  
  

  Vykreslenie.jpg

 • Zdrojové súbory:
 • Media:software.zip

Možné chyby

 • zlé prejdenie bludiska kvôli svetelným podmienkam (tiene..)
 • nepresné zaznamenanie zatáčok, tiež kvôli svetelným podmienkam
 • nepresné vykreslovanie, keďže robot nemal vždy konštantnú rýchlosť