ZadanieBc09

From RoboWiki
Revision as of 11:36, 1 March 2008 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kinematika mobilného robota

Zadanie bakalárskej práce:

Pre účaly cvičení z predmetu Robotika je potrebné upraviť už existujúce príklady pre robota Robotnačka aj pre iné typy robotov (Lego, BoeBot).

Úlohy:

  • oboznámte sa s príkladmi vytvorenými pre robota Robotnačka a odvoďte základné rovnice popisujúce jeho kinematiku potrebné na riešenie zadaných úloh.
  • oboznámte sa s programovaním robotov vytvorených v systéme Lego Mindstorms a robota BoeBot, pričom je potrebné oboznámiť sa aj s ich mechanickou konštrukciou pre potreby vytvorenia adekvátneho modelu.
  • Navrhnite úpravu existujúcich príkladov tak, aby boli riešiteľné aj s týmito platformami
  • napíšte vhodné riadiace programy umožňujúce otestovať navrhnuté riešenia a vypracujte vzorové riešenia týchto úloh.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...