Revision history of "ZadanieBc21"

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 30 October 2009Balogh (talk | contribs). . (1,086 bytes) (+1,086). . (New page: '''Ladislav Tóth''' == Meteorologická stanica == Špecifikácia zadania: Pre účely merania environmentálnych podmienok v náročných prostrediach bol vyvinutý autonómny mod...)