Bezpečnosť pri práci

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Poučenie z bezpečnostných predpisov, platných pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach
Potvrdzujem svojim podpisom, že som bol(a) poučený(á) o základných bezpečnostných predpisoch a normách v rozsahu vykonávanej činnosti v laboratóriu č. URPI - zákon č.124/2006, vyhláška 718/2002 a súbor noriem STN 33 2000 (požiarny štatút, únikové cesty, umiestnenie hl.vypínača, prvá pomoc).