FIRST LEGO League na Slovensku 2008 - otázky a odpovede

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

(naspäť na stránku FIRST LEGO League na Slovensku 2008)

Na tejto stránke uverejňujeme preklady odpovedí na otázky tímov z celého regiónu strednej Európy.

Pôvodný dokument v angličtine sa nachádza tu: Questions & Answers

Kategórie:

    Pravidlá
Vysvetlenie pravidiel, príp. definícia nových pravidiel.
Misie a ihrisko FLL
Otázky o misiách, ihrisku FLL a modeloch, bodovaní a hodnotení.
Výskumný projekt
Všetko, čo sa týka výskumného projektu.
Všetko o FLL
Ostatné otázky týkajúce sa turnaja FLL.


  1. Farebné oblasti na ihrisku, 05.09.2008
  Q: Dúha obsahuje červenú a zelenu čiaru. Patrí preto tiež do oblasti pobrežia?
  A: Nie, tieto čiary nie sú súčasťou pobrežia. Dokument "Robot Game" zobrazuje náčrty všetkých bodovaných oblastí.
  2. Pravidlo 9 "Povolený materiál" - naťahovacie motory, 05.09.2008
  Q: Sú rukou naťahované motory povolené?
  A: Nie, tento rok naťahovacie motory nie sú povolené.
  3. Pravidlo 9 "Povolený materiál" - počet motorov, 05.09.2008
  Q: Môžete, prosím, vysvetliť pravidlo o počte povolených motorov?
  A: Príklad 1: Ak má robot 3 motory, žiaden váš ďaľší motor sa nesmie vyskytovať v oblasti turnajového stola, ani na

účel zaťaženia alebo dekorácie, ani v krabici mimo ihriska. Príklad 2: Ak má váš robot dva motory, ale chcete ďalšími motormi poháňať rozličné doplnkové ramená a podobne, musíte využiť šikovný spôsob prepínať váš jediný tretí motor na pohon jednotlivých nástrojov.

  4. Pravidlo 9 "Povolený materiál" a 10 "Softvér", 05.09.2008
  Q: Prečo je povolený materiál a softvér predurčený?
  A: Toto pravidlo by malo zabezpečiť, aby jednotlivé súťažiace tímy mali rovnaké východzie podmienky.
  5. Pravidlo 20 "Postup pri štarte" - spustenie robota, 05.09.2008
  Q: Je dovolené previesť štart robota tak, že robot, ktorému sa už krútia motory rukou položíme na ihrisko?
  A: Nie, tento rok musí byť robot v štartovacej polohe položený a v pokoji. Až potom bude odštartovaný stlačením štartovacieho tlačidla alebo pomocou senzora.
  6. Pravidlo 5 "Strategické predmety" - úprava robota na Základni, 05.09.2008
  Q: Na Základni upravíme robota pomocou strategického predmetu. Môže potom strategický objekt ostať na Základni, alebo ho musíme odstrániť?
  A: Predmet môže ostať na Základni, alebo nesmiete sa ho dotknúť, kým je robot v činnosti.
  7. Ihrisko FLL, 05.09.2008
  Q: Líši sa nejakým spôsobom to ihrisko, ktoré ste nám zaslali na trénovanie, od tých, čo budú použité na turnaji?
  A: Usilujeme sa o to, aby všetky ihriská boli identické a správne. Môže sa však stať, že malé výrobné chyby alebo drobné poškrabania, či vady sa vyskytnú. Tiež berte do úvahy, že osvetlenie, presná konštrukcia stola a pod. sa tiež môže mierne líšiť.
  8. Model "dom" - začiatočná poloha červenej páky, 05.09.2008
  Q: Aká je začiatočná poloha červenej páky na dome?
  A: Pri štarte dom nie je zdvihnutý (je v dolnej polohe) a červená páka smeruje na západ (šikmo - t.j. nie vodorovne).
  9. Uskladnenie oxidu uhličitého - skóre, 05.09.2008
  Q: Aké je najväčšie možné skóre za misiu "Uskladnenie oxidu uhličitého"?
  A: Celkovo sú na ihrisku 4 modely oxidu uhličitého. Za každý správne umiestnený model tím získa 5 bodov. Takže spolu je možné získať najviac 20 bodov.
  10. Misia "Dosiahnutie zhody" - Dohoda s druhým tímom, 09.09.2008
  Q: Je dovolené v úlohe "Dosiahnutie zhody" dohodnúť sa s paralelne súťažiacim tímom pred začiatkom hry? (napr. my sa pokúsime úlohu splniť prví a ak sa nám to nepodarí, skúsite to vy!).
  A: Áno, je to možné a dovolené.
  11. Misia "Izolácia domu" - skóre, 09.09.2008
  Q: V rámci misie "izolácia domu", získame 10 bodov za každú izolujúcu tehličku alebo 10 bodov za všetky tehličky spolu?
  A: 10 bodov získate, ak sa obe izolačné tehličky dotýkajú zelenej oblasti.
  12. Pravidlo 2 "Účasť" - možnosť zapojenia sa viacerých členov tímu do hry, 09.09.2008
  Q: Je pravda, že nastala zmena v pravidlách ohladne možnej výmeny hráčov pri stole počas hry?
  A: Ano, je to pravda. Súťažiaci pri súťažnom stole sa môžu vymeniť medzi jednotlivými hrami ale i počas jednej hry. Naraz však môžu byť pri stole iba dvaja súťažiaci.
  13. Misia "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu" - bodovanie, 09.09.2008
  Q: Aké je najväčšie možné skóre v misii "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu"?
  A: Správne umiestnená vŕtačka do ľadu je hodnotená 20 bodmi. Ak sa vám podarí zdvihnúť vrták do maximálne vzpriamenej polohy, získate doplňujúcich 10 bodov, takže celkovo môžete získať 30 bodov.
  14. Pravidlo 28 "Postup hodnotenia" - poradie, 11.09.2008
  Q: Ako sa boduje misia "Vybudovanie hrádze" na konci zápasu, ak je misia "Zaťažkávacia skúška hrádze" splnená ako prvá? Na splnenie misie "Vybudovanie hrádze" použijeme strategický objekt, pomocou ktorého dopravíme hrádzu na pobrežie. Na konci hry nie je možné zistiť, či koliesko simulátora búrky bolo blokované týmto strategickým objektom.
  A: Jednotlivé misie je možné riešiť v ľubovoľnom poradí. Koliesko búrkového simulátora sa musí kotúľať voľne. Ak sú

strategické predmety umiestnené do dráhy kolieska potom, ako sa odkotúľalo, nemá to vplyv na hodnotenie misie "Zaťažkávacia skúška hrádze". Rozhodca si všimne poradie plnenia misií a na konci hry rozhodne, či strategické predmety prekážali vo voľnom pohybe kolieska.

  15. Pravidlo 22 "Roboty v činnosti po dotyku" - trestné predmety, 11.09.2008
  Q: Je hrádza ktorá spadla tiež považovaná za trestné predmety?
  A: Áno, aj spadnutá hrádza sa odstraňuje za dotyk rukou a nie je k dispozícii v ďalších pokusoch o splnenie úlohy.
  16. Misia "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu" - napriamenie vrtáka, 11.09.2008
  Q: Je dovolené prepraviť vŕtačku do ľadu na Základňu a napriamiť vrták rukou?
  A: Áno, toto je dovolené. Vŕtačku do ľadu musí na Základňu prepraviť robot. Kým nie je robot na Základni, súťažiaci sa nesmú dotknúť ani robota ani vŕtačky do ľadu. Ak sa súťažiaci dotkne vŕtačky počas transportu, je odstránená z ihriska a robot musí byť odštartovaný zo Základne (pozri pravidlo 22).
  17. Misia "Vybudovanie hrádze" - trestné predmety za dotyk, 11.09.2008
  Q: V popise úlohy je uvedené: "Ak jediná ostávajúca hrádza je práve prevážaná robotom, bude odstránená potom, čo sa

robot vráti naspäť na Základňu" Čo v prípade, že sa robot nevráti na Základňu?

  A: Podľa pravidla 22, je robot presunutý na Základňu a nie je v činnosti od okamihu dotyku. Robot po dotyku nesmie zotrvať na ihrisku. Ak dotyk nastane tesne pred koncom hry, robot bude presunutý na Základňu aj tak, a rozhodca odstráni hrádzu, aj keď hra už skončila.
  18. Misia "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu" - správne umiestnenie, 11.09.2008
  Q: Čo sa myslí pod "správne umiestnenou vŕtačkou" a pod "smer vŕtačky je zvislý"? Je možné vŕtačku položiť aj na bok?
  A: Vŕtačka do ľadu je umiestnená správne, ak sa dotýka iba výskumnej oblasti a/alebo povrchu ihriska. Smer vrtáku je zvislý, ak je zvislý vzhľadom na model, nezávisle na tom v akej polohe je model. To znamená, že body tím získa aj vtedy, keď je otočený do vertikálnej polohy a model leží na boku vo výskumnej oblasti.
  19. Pravidlo 29 "Definícia slova" - dotýka sa, 11.09.2008
  Q: Izolácia domu, ktorá je privezená do zelenej oblasti: musia sa obe kocky dotýkať zelenej oblasti?
  A: Áno. Obe izolácie sa musia dotýkať zelenej oblasti (pozri obrázky Robot-Game na http://www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/fll_2008/robotgame#14 a video „FLL 2008 Robot Game“ na http//www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/fll_2008/robotgame#video)
  20. Pravidlo 24 "Prekážajúce predmety" - odstránenie oxidu uhličitého – pneumatiky, 11.09.2008
  Q: Sú malé čierne pneumatiky, na ktorých sú položené oxidy uhličité považované za bezcenné predmety, alebo sú súčasťou úlohy a nesmú byť odstránené?
  A: Čierne pneumatiky sú časťou modelu dovtedy, kým sú molekuly oxidu uhličitého vo svojej začiatočnej polohe. Potom, ako sú posunuté sa pneumatiky stanú bezcennými prekážajúcimi predmetmi, ktoré môžu byť odstránené po dohode s rozhodcom (pozri pravidlo 24).
  21. Pravidlo 24 "Prekážajúce predmety" - presunutie bodovaných predmetov, 11.09.2008
  Q: Kedy je možné presúvať bodované predmety? (Čo znamená rovnako bodované miesto?)
  A: Strategická výhoda by nastala vtedy, ak by presunie predmetov viedlo k zmene v zisku bodov. Predmety vo svojej štartovnej polohe nie je možné presunúť! Prekážajúce predmety je možné odstrániť alebo presunúť, ak nie sú presunuté do bodovanej

oblasti, kde by znamenali bodový zisk. Predmety v bodovanej oblasti môžu byť presunuté vrámci tej istej oblasi.

  22. Pravidlo 10 "Softvér" - rozšírenie Robolabu, 11.09.2008
  Q: Robolab je odľahčená verzia softvéru firmy National Instruments, ktorá teraz ponúka novú, oveľa výkonnejšiu verziu. Je použitie tohto softvéru dovolené? Je to chápané ako rozšírenie Robolabu?
  A: Ak tento softvér, alebo jeho rozšírenie je dostupné pod menom "Robolab", platia pre neho zásady v pravidle 10.
  23. Pravidlo 21 "Robot v činnosti" – dotyk, 11.09.2008
  Q: Čo znamená dotknúť sa robota?
  A: Robot vrátane modelov a strategických predmetov je považovaný za dotknutý vtedy, ak sa ho súťažiaci akokoľvek dotkne.
  24. Pravidlo 13 "Poriadok" - úschova materiálu a náradia na súťažnom stole, 11.09.2008
  Q: Je možné položiť materiál a náradie súťažiacich, ak sú prinesené uprostred hry?
  A: Nie, všetok materiál a náradie musí byť k stolu prinesené pred hrou a musí tam zostať počas celej hry. Nie je dovolené ukladať na stole materiál od iných súťažiacich, aj v prípade ich výmeny pri stole.
  25. Misia "Inštalácia bóje" - definícia "bójka stojí vzpriamene", 11.09.2008
  Q: Kedy stojí bójka vzpriamene?
  A: Bójka stojí vzpriamene vtedy, ak sa hriadeľ - vrátane čiapočky na konci nedotýka výskumnej oblasti alebo ľadového štítu.
  26. Zvýhodnenie súťažiacich s RCX, 12.09.2008
  Q: V minuloročnej súťaži získali tímy, ktoré používali v Robot Game riadiacu jednotku RCX doplňujúce body. Bude to tak aj tento rok?
  A: Nie. Žiadne body navyše za použitie RCX sa tento rok neudeľujú.
  27. Robot nachádzajúci sa čiastočne na Základni, 12.09.2008
  Q: Kedy sa možno dotknúť robota? Akonáhle prekrižoval ohraničenie Základne, alebo až keď je celý na Základni?
  A: Akonáhle nejaká časť robota prekrižovala hranicu Základne, robota sa možno dotknúť a preniesť ho celý na Základňu. Nestrhnú sa žiadne body.
  28. Model "Ľadový Štít" - 3 malé biele kocky, 12.09.2008
  Q: Načo slúžia malé biele kocky, majú byť umiestnené do výskumnej oblasti?
  A: Tri malé kocky patria k zostave a umiestňujú sa bez suchého zipsu na príslušné značky na povrchu ihriska.
  29. misia "Vybudovanie hrádze" - skóre, 12.09.2008
  Q: Podľa návodu sú 3 kusy hrádze umiestnené na označené miesto pred štartom hry. Sú na konci hry tiež ocenené bodmi?
  A: Áno, tieto kusy hrádze majú spolu hodnotu 15 bodov (každý za 5 bodov). Nesmú byť ale poškodené, teda musia stáť v spriamenej polohe.
  30. Model "Ľudia" - umiestnenie, 12.09.2008
  Q: Je nutné, aby postavičky stáli vzpriamene do konca hry, alebo nevadí ak spadnú?
  A: Misia transport ľudí neurčuje, či majú postavičky na konci stáť. Je to teda celkom v poriadku, ak spadnú. Záleží iba na tom, či sú na miestach, ktoré sú bodované.
  31. Misia "Vybudovanie hrádze" - transport do pobrežnej oblasti, 12.09.2008
  Q: Je v misii "Vybudovanie hrádze", povolené previezť všetky hrádze do oblasti pobrežia na jeden raz?
  A: Áno, je to dovolené. Podľa pravidla 14 "Predpísaný postup", na vyriešenie úloh nie je žiaden predpísaný postup. Je ale podstatné, aby jednotlivé hrádze neboli spojené (pricvaknuté) jedna s druhou (pozri pravidlo 16).
  32. Misia "Jazda na bicykli" - vzpriamený alebo ležiaci, 15.09.2008
  Q: Je požadované, aby bol bicykel vo vzpriamenej polohe v zelenej oblasti, alebo tam môže aj ležať?
  A: Keďže to zadanie neupresňuje, nezáleží na tom, či bicykel stojí alebo leží, ak sa dotýka zelenej oblasti, tím získava body.
  33. Misia "Jazda na bicykli" - celkom v zelenej oblasti alebo len sa dotýkať, 15.09.2008
  Q: DoesJe požadované, aby bol bicykel v zelenej oblasti celkom, alebo môže čiastočne vyčnievať von?
  A: Stačí, aby sa zelenej oblasti dotýkal.
  34. Mission "Nadvihnutie domu" - odlišný spôsob?, 15.09.2008
  Q: Je dovolené nadvihnúť dom aj iným spôsobom ako pomocou červenej páky?
  A: Áno, toto je dovolené a možné, keďže pravidlo 14 "Predpísaný postup" vraví, že na dosiahnutie cieľov úloh nie je žiaden predpísaný postup.
  35. Misia "Pozorovanie divočiny" - klietka pre ľadového medveďa a snežný skúter*, 15.09.2008
  Q: Je možné vybudovať klietku pre ľadového medveďa, z ktorej by sa ľahko vyzdvihol? Je možné voľne upevniť snežný skúter na túto klietku?
  A: Použitie strategických predmetov (klietka) je dovolené. Predmety, ktoré budú pomocou tohto strategického predmetu prevážané, nemôžu byť na strategický predmet pripojené pevne. Misia "Pozorovanie divočiny" je zadaná pomocou slova "dotýkať sa". Podľa pravidla 29 "Definície slov", "dotýkať sa" znamená, že ľadový medveď a snežný skúter majú byť v priamom kontakte s modelom "Výskumná oblasť" alebo povrchom ihriska vnútri modelu, aby boli udelené body.
  36. Misia "Zaťažkávacia skúška hrádze" - skóre, 15.09.2008
  Q: Budú tímu udelené body, ak koliesko je uvoľnené, ale udrie do hrádze a zhodí ju?
  A: V misii "Zaťažkávacia skúška hrádze" nezáleží na tom, či koliesko trafí do hrádze, keďže zadanie vraví: "Za naštartovanie kolesa je zisk 15 Bodov, nezávisle na tom, či je hrádza zasiahnutá alebo minutá".
  37. Misia "Vybudovanie hrádze" - kontajner na hrádzu*, 15.09.2008
  Q: Je dovolené hrádzu doviezť v kontajneri, ak sa hrádza po dovezení dotýka povrchu ihriska?
  A: Použitie strategických predmetov (kontajner) je dovolené. Záleží len na tom, či sa hrádza bude dotýkať pobrežnej oblasti. Ak nie, nebude ohodnotená bodmi.
  38. Misia "Vybudovanie hrádze" - čiastočné body, 15.09.2008
  Q: Je možné získať aspoň nejaké body za misiu "Vybudovanie hrádze", ak robot neskôr zhodí správne umiestnené kusy hrádze?
  A: Ak robot zhodí alebo presunie správne umiestnené kusy hrádze do nebodovanej oblasti, tím za ne nezíska žiadne body. Ostatné, ktoré sú na konci umiestnené správne, budú započítané.
  39. Bodovaná ružová oblasť - červeno-biely ľudia, 16.09.2008
  Q: Na začiatku hry stoja dvaja červeno-biely ľudia na modeli podzemný sklad. Misia "Transport ľudí" požaduje, aby sa aspoň 3 červeno-biely ľudia dotýkali ružovej oblasti. Dotýkajú sa ľudia stojaci na modeli podzemný sklad ružovej oblasti?
  A: Áno, tak ako je zobrazené na diagrame ružovej oblasti, miesto, kde ľudia stoja na podzemnom sklade patrí do ružovej oblasti.
  40. Misia "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu" - nadvihnutie vrtáka rukou, 16.09.2008
  Q: Je dovolené aby robot doviezol vŕtačku do ľadu na Základňu a súťažiaci zdvihli vrták rukou pred tým, ako robot odvezie vŕtačku do ľadu do výskumnej oblasti?
  A: Áno, podľa pravidla 14 "Predpísaný postup" nie sú požadované žiadne špeciálne metódy na dosiahnutie cieľa misie, ak to nie je zvlášť uvedené. Na Základni sa súťažiaci môžu dotknúť rukou modelov, strategických predmetov i robota.
  41. Súťažný stôl FLL na regionálnom turnaji FLL - prinesenie vlastného stola?, 16.09.2008
  Q: Bude na regionálnom turnaji FLL k dispozícii turnajový stôl, alebo si musíme doniesť vlastný?
  A: Organizátor turnaja poskytuje aj súťažné stoly - jednak na súťaž a jednak na tréning.
  42. Misia "Zaťažkávacia skúška hrádze" - odstránenie kolieska, 17.09.2008
  Q: Koliesko bolo uvoľnené a kotúľalo sa voľne. Je možné rozhodcu požiadať, aby koliesko z ihriska potom odstránil?
  A: Po odštartovaní búrky je koliesko považované za prekážajúci predmet. Rozhodca ho môže odstrániť na požiadavku súťažiacich.
  43. Pravidlo 9 "Materiál" - Power Functions XL-Motor, 17.09.2008
  Q: Je dovolené použiť Power Functions XL-Motor?
  A: Nie, iba motory NXT a RCX sú dovolené.
  44. Pravidlo 24 "Prekážajúce predmety" - 3 malé biele kocky, 18.09.2008
  Q: Sú 3 malé biele kocky pred ľadovým štítom považované za bodované predmety?
  A: Podľa pravidla 24, biele kocky môže rozhodca na požiadanie odstrániť, ak sa už nenachádzajú na svojom pôvodnom mieste. Ak sa ich rozhodnete nechať na ihrisku, nezáleží na tom, ži ležia alebo stoja vzpriamene.
  45. Pravidlá 14 a 28 "Predpísaný postup" a "Postup hodnotenia" - už postavená hrádza, 18.09.2008
  Q: Je dovolené, aby robot najskôr odviezol tri už vzpriamené kusy hrádze, potom odštartoval koliesko búrkového simulátora a napokon vrátil túto hrádzu späť?
  A: Áno, podľa pravidla 14 "Predpísaný postup", sa nevyžaduje žiaden špecifický postup na dosiahnutie cieľov misie. Skóre je určené na základe situácieno v časovom okamihu na konci hry (pravidlo 28).
  46. Misia "Otvorenie okna" - čiastočne otvorené okno, 18.09.2008
  Q: Musí byť okno otvorené celkom?
  A: Áno, okno musí byť otvorené úplne, inak nie je možné získať body. Ak postavíte dom správne, sú možné iba dve polohy: otvorené alebo zatvorené.
  47. Misia "Pozorovanie divočiny" - ľadový medveď vo vzpriamenej polohe, 18.09.2008
  Q: Čo znamená "vzpriamený"? Musí medveď stáť na nohách aby bola úloha bodovaná, alebo sú možné aj iné polohy?
  A: Ľadový medveď je vzpriamený, keď stojí na svojich nohách.
  48. Výskumný projekt FLL - výber témy, 19.09.2008
  Q: Sú pevné prachové častice považované za klimatický problém?
  A: Pevné prachové častice (po anglicky particulates) - podobne ako oxid síričitý, oxidy dusíka a ozón patria ku "klasickému" znečisteniu atmosféry. Tieto znečisťujúce látky majú vplyv na životné prostredie a môžu ovplyvniť vývoj klímy. Na vyriešenie výskumnej úlohy nestačí vysvetliť čo pevné prachové častice sú a kde sa dajú nájsť. Úlohou je vysvetliť ako ovplyvňujú klímu vo vašom regióne. Prosím všimnite si, že vašou úlohou je vyriešiť všetky tri podčasti zadania výskumného projektu.
  49. Pravidlo 21 "Robot v činnosti" - robot čiastočne na Základni, 19.09.2008
  Q: Môže sa robot nachádzať čiastočne alebo celkom na Základni počas riešenia jednej z úloh?
  A: Áno, môže. Po odštartovaní robota tlačidlom Štart alebo senzorom je robot v činnosti a ostáva v činnosti dovtedy, kým sa ho - alebo objektov, ktoré preváža súťažiaci nedotknú. Robot v činnosti smie riešiť ktorúkoľvek úlohu a môže sa pritom čiastočne alebo úplne nachádzať na Základni.
  50. Pravidlo 16 "Príprava na hru" - modely misií, 19.09.2008
  Q: Je dovolené pripojiť modely jednotlivých misií na strategický predmet (napríklad panel)?
  A: Áno, toto je dovolené. Všimnite si však, že nie je dovolené spájať jednotlivé modely misií navzájom priamo - ani použitím strategického predmetu.
  51. Pravidlo 17 "Test voľnosti" - pripájanie predmetov, 25.09.2008
  Q: Je dovolené pripojiť snežný skúter na strategický predmet, kým sa snežný skúter nachádza na Základni?
  A: Predmety sa nesmú pripájať na strategické predmety. Každý predmet môže byť kedykoľvek preverený podľa pravidla 17, čo znamená, že sa musí dať vziať samostatne a voľne. Pripojiť skúter na nejaký strategický predmet tak, že sa pri takomto teste príslušný strategický predmet pohne, nie je prípustné.
  52. Pravidlo 13 "Poriadok" - definícia: "blízko" Základne, 25.09.2008
  Q: Podľa pravidla 13, predmety smú byť odkladané blízko Základne. Čo presne znamená "blízko Základne"?
  A: V sezóne 2008 súťaže FLL v Strednej Európe budeme uplatňovať nasledujúce pravidlo: "blízko Základne" znamená, že predmety sa môžu nachádzať v krabici mimo ihriska. Predmety na ihrisku je možné odložiť len vrámci Základne. V prípade, že vám zavadzajú, treba ich odložiť do krabice. Predmety v krabici musia spĺňať podmienky podľa pravidla 9 "Materiál".
  53. Misia "Dosiahnutie zhody" - začiatočný smer šipiek, 25.09.2008
  Q: Kedy budú šipky nastavené do svojho počiatočného smeru?
  A: Šipky rozhodca nasmeruje do náhodného smeru, tesne pred štartom hry. Obidva tímy už musia byť pri stole, ak niekto odíde od stola s robotom, šipky budú znova presmerované, keď sa robot vráti k stolu.
  54. Misia "Pohotovostné parkovanie" - definícia: "výlučne", 25.09.2008
  Q: Čo znamená, "ak sa na konci hry robot dotýka výlučne žltej oblasti"?
  A: Všetky časti robota, ktoré sa dotýkajú povrchu ihriska musia byť výlučne v žltej oblasti. Tie časti robota, ktoré sa nedotýkajú povrchu ihriska (napr. rameno chápadla) môžu vyčnievať mimo žltú oblasť.
  55. Pravidlo 24 "Prekážajúce predmety" - odstránenie modelov na začiatku hry, 25.09.2008
  Q: Je možné odstrániť modely oxidu uhličitého na začiatku hry, ak túto misiu nechceme podstúpiť?
  A: Modely oxidu uhličitého nie je možné podľa pravidla 24 "Prekážajúce predmety" odstrániť: "Predmety, ktoré sa nachádzajú na svojej pôvodnej pozícii nie je možné považovať za prekážajúce predmety."
  56. Misia "Zaťažkávacia skúška hrádze" - koliesko sa zaseklo, 26.09.2008
  Q: Je koliesko považované za aktivované napriek tomu, že sa zasekne v dráhe simulátora? Alebo v takom prípade nezískame body?
  A: Môže sa stať, že koliesko sa neodkotúľa správnym spôsobom, hoci je model postavený správne. Ak sa koliesko zasekne v modeli, rozhodca si to všimne a tím získa body.
  57. Pravidlo 20 "Postup pri štarte" - štartovanie pomocou senzora*, 30.09.2008 (*doplnené 02.10.2008)
  Q: Na štartovanie robota používame dotykové senzory (začne bežať po stlačení senzora). Je dovolené odštartovať program predtým ako rozhodca odpíska štart hry, takže pri štarte už iba aktivujeme senzor? Alebo musíme počkať na začiatok hry a až potom odštartovať program?
  A: Áno, toto je dovolené. Môžete program spustiť skôr, ale robot musí zotrvávať v štartovej polohe a nie je možné sa ho dotýkať, dokiaľ nie je odpískaný začiatok hry, keď robota možno odštartovať pomocou senzora.
  58. preperation in Base & active robot, 30.09.2008
  Q: Je dovolené pracovať v priestore Základne, zakiaľ čo sa robot nachádza mimo Základňu a plní úlohy?
  A: Áno, tím môže robiť prípravy aj kým sa robot nachádza mimo Základňu.
  59. robot čiastočne v Základni - transportované predmety, 30.09.2008
  Q: Ak robot pretŕča do Základne iba čiastočne, je ho možné dotiahnuť celkom na Základňu? Je možné dotiahnuť aj predmety, ktoré ešte nedosiahli Základňu?
  A: Áno, je to dovolené.
  60. Pravidlo 13 "Poriadok" - uskladnenie modelov misii v krabici, 30.09.2008
  Q: Je možné do krabice odložiť aj modely misii?
  A: Áno, modely ktoré patria k ihrisku (napr. snežný skúter) sa môžu odkladať do krabice.
  61. Pravidlo 24 "Prekážajúce predmety" - strata času pri zbieraní, 30.09.2008
  Q: Keď rozhodca odoberá prekážajúce predmety z ihriska, je to považované za "stratu času" pre tím, alebo tím môže pokračovať v práci, reštartovať a odštartovať robota nanovo.
  A: Tím môže pokračovať v práci kým rozhodca odstraňuje prekážajuce predmety. Rozhodca dá pozor, aby pri tom neprišiel do kontaktu s tímom alebo s robotom.
  62. Pravidlo 9 "Materiál" - použitie jednotiek NXT a RCX, 01.10.2008
  Q: Používame We are using the NXT. Is it allowed to use RCX sensors/motors with it?
  A: Yes, this is allowed. Please note, that you have to comply to the number of motors/sensors allowed (see rule 9).
  63. Missia"Vybudovanie hrádze" - spevnenie hrádze, 01.10.2008
  Q: Je dovolené podoprieť hrádzu pomocou strategického predmetu? Tento strategický predmet by bol umiestnený za hrádzou a preto by nehrozilo, že by sa zúčastnil kolízie s rolujúcim kolieskom. Účelom opory by bolo iba zamedzenie spadnutia hrádze pri náraze kolieskom.
  A: Strategický predmet umiestnený v ružovej oblasti nepredstavuje žiaden problém, ak sa ho koliesko nikdy nedotkne. Ak teda spevňujete hrádzu pomocou strategického objektu, dbajte na to, aby koliesko trafilo hrádzu a nie tieto podporné strategické predmety.
  64. Model "Ľudia" - účesy, 02.10.2008
  Q: Záleží na účesoch postavičiek?
  A: Každá figúrka má určený účes tak, ako je to vysvetlené v návode na CD. Všimnite si aké vlasy ktorá postavička má, lebo takto budú priradené na všetkých turnajoch.
  65. Misia "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu" - len nadvihnutie vrtáka, 07.10.2008
  Q: Je možné získať body, ak sa nám podarí iba zdvihnúť vrták do zvislej polohy, bez toho, aby sme vŕtačku presúvali?
  A: Áno, za zdvihnutie vrtáka je zisk 10 bodov.
  66. Pravidlo - pripojenie robota na špagátik, 07.10.2008
  Q: Je dovolené pripojiť robot na špagátik, takže sa ho nebudeme musieť dotknúť a vyhneme sa tak trestu za dotyk robota?
  A: Nie, vôbec nie je dovolené pripojiť robota na špagátik.
  67. Misia "Pozorovanie divočiny" - ľadový medveď ležiaci na chrbte, 20.10.2008
  Q: Čo sa stane ak nie je ľadový medveď ani vzpriamený ani neleží na boku, ale leží na chrbte?
  A: Za to nie sú žiadne body. Aby ste získali body, musí byť buď vzpriamený alebo ležať na boku, ako je popísané v misii.
  68. Pravidlo 6 "Misia" - vyriešenie niekoľkých misií naraz, 20.10.2008
  Q: Je dovolené zobrať bicykel, žlté izolačné kocky a počítač a preniesť ich do zelenej oblasti naraz (v jednom behu)?
  A:
  69. Misia "Uskladnenie oxidu uhličitého" - Oxid uhličitý (šedé lopty) sa dotýka "podzemného skladu", 20.10.2008
  Q: Čo sa týka misie “Uskladnenie oxidu uhličitého” šedé lopty by sa nemali dotýkať ihriska mimo "podzemného skladu". Platí to pre transport do "podzemného skladu", pre konečnú pozíciu lôpt (pre zisk bodov), alebo pre pozíciu lôpt vo všeobecnosti?
  A: Popis Robot Game sa vždy týka konečného satus-quo na hracej ploche na konci hry. Podľa pravidla 28 body sú udelené na konci hry, to znamená, že aby ste získali body, oxid uhličitý sa nesmie dotýkať ihriska mimo "podzemného skladu" na konci hry.
  70. Pravidlo 9 "Dovolený materiál" - použitie viacerých robotov, 20.10.2008
  Q: Je dovolené použiť viac rôznych NXT robotov na jednotlivé hry? Ak áno, kde majú byť zatiaľ odložené počas hry, ak nie sú zatiaľ použité.
  A: Áno, je dovolené použiť viac rôznych NXT robotov na individuálne hry. Podľa pravidla 9 “Dovolený materiál” je možné použiť rôzne roboty v jednotlivých hrách. Nepoužívané roboty by mali byť uložené u hráčov, ktorí práve nehrajú alebo u trénera.
  71. Pravidlo 27 "Ovplyvňovanie" - rameno robota presahuje okraj, 20.10.2008
  Q: Je dovolené aby rameno robota presahovalo okraj ihriska až do druhého ihriska oprori?
  A: Áno. Ako je popísané v pravidle 27 "Ovplyvňovanie", je to dovolené, ak to nemá žiaden dopad na druhé ihrisko oproti.
  72. Pravidlo 16 "Príprava na hru" - naloženie(?) robota v základni, 20.10.2008
  Q: Je dovolené naložiť robota pred začiatkom hry, keď je stále v základni?
  A: Áno, je to dovolené. Pravidlo 16 “Príprava na hru” hovorí, že “Tím má pred každou hrou čas aspoň 1 minútu na rozmiestnenie (vypnutých) robotov a všetkých predmetov, ktoré treba priniesť, pripraviť a rozostaviť.”
  73. Pravidlo 9 "Dovolený materiál" - kocky LEGO DUPLO ako strategické objekty?, 20.10.2008
  Q: Je dovolené použiť kocky LEGO DUPLO ako strategické objekty?
  A: Áno, je to dovolené. Podľa pravidla 9 “Dovolený materiál” sa môžu v súťaži FLL pouźiť iba originálne kocky LEGO, to znamená aj kocky LEGO DUPLO.
  74. Misia "Rozostavenie prílivových vrát" - postaviť prílivové vráta, 20.10.2008
  Q: Ako vysoko treba zdvihnúť prílivové vráta, aby boli postavené v polohe, ktorá získava body?
  A: Podľa popisu v misii sú prílivové vráta postavené, ak je "červená páka vodorovne" t.j. v horizontálnej vodorovnej polohe.
  75. Pravidlo 5 "Strategické objekty" - použitie kolajníc popri okraji, 22.10.2008
  Q: Je dovolené použiť koľajnice, po ktorých by robot jazdil, ktoré by viedli popri okraji turnajového stola?
  A: Áno, je to dovolené. Koľajnice sú strategický objekt, ale ako sa píše v pravidle 5, musia byť použité autonómne robotom a nesmú byť držané rukou, alebo inak prichytené k okraju.
  76. Misia "Nadvihnutie vŕtačky do ľadu" - vŕtačka spadne, 22.10.2008
  Q: Stáva sa, že počas presunu vŕtačky do ľadu sa vrchol vŕtačkovej súpravy oddelí a spadne, alebo dokonca odpadne rameno z modelu vŕtačky a zostane ležať na podložke ihriska. Sú za to body, ak bola vŕtačka vzpriamená, ale rozpadla sa?
  A: Budú za to body, ak rozhodca dokáže určiť, že misia bola skôr splnená a model vŕtačky nebol neskôr zničený naschvál, tak hovorí pravidlo 30 "Posudzovanie nerozhodných prípadov".
  77. Misia "Transport ľudí" - bodovanie - podložka menšia ako ihrisko, 24.10.2008
  Q: Keď sa dopravujú výskumníci do výskumnej oblasti, stáva sa, že figúrka spadne z podložky a ostane ležať pri okraji stola. Veľkosť podložky nie je vždy rovnaká ako veľkosť stola a ohraničenie výskumnej oblasti nie je určené okrajom stola, aj keď je všetko roložené podľa návodu. Počítajú sa body za výskumníkov ako keby boli vnútri výskumnej oblasti, aj keď spadnú za okraj podložky?
  A: Podľa pravidla 30 "Posudzovanie nerozhodných prípadov", áno.
  78. Model "Ľadový štít" - nastavenie vŕtačkovej súpravy, 24.10.2008
  Q: Je dovolené nastavovať vŕtačkovú súpravu? Ak nie, aká je jej správna pozícia?
  A: Vŕtačku do ľadu (malý červený model so slučkou) vložte do pripravenej diery v ľadovom štíte (bez suchého zipsu). Uško nech je zarovno s východnou stranou ihriska.
  79. Pravidlo 9 "Materiál": naťahovací motorček, 06.11.2008
  Q: Postavili sme objekt, ktorý sa chová ako naťahovací motorček. Je dovolené ho použiť?
  A: Nie, nie je to dovolené. Čokoľvek, čo využíva princíp naťahovacieho motorčeka nie je dovolené používať.
  80. Bodovanie "výskumná oblasť": 3 biele kocky, 06.11.2008
  Q: Patria tri malé biele kocky do bodovanej oblasti označenej ako "výskunmá oblasť"? Dostaneme body, ak sa budú výskumníci (lego postavičky) iba dotýkať jednej z týchto bielych kociek?
  A: Tieto kocky patria k modelu "Ľadový štít" ale sú umiestnené vonku z bodovanej oblasti "výskunmá oblasť". Ak sa výskumník iba dotýka jednej z kociek, nedostanete za neho žiadne body.