Lego Mindstorms Ev3 Project - Ondrej Slovak

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Zadanie

V tomto projekte si vytvoríme robota zo stavebnice Lego Mindstorms Ev3, ktorý bude ovládaný pomocou klávesnice PC, bude sa vyhýbať prekážkam a zároveň nebude vychádzať z vyznačeného priestoru.

Príprava

Budeme používať softvér pre Lego Mindstorms Ev3 od open-source projektu leJOS. Na jeho používanie budeme potrebovať nakonfigurovanú micro-SD kartu a vývojové prostredie, ktoré si môžeme nastaviť pomocou nasledujúcich odkazov.

- https://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Windows%20Installation/

- https://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Installing%20the%20Eclipse%20plugin/

Nakonfigurovanú SD kartu vložíme do SD portu Ev3 kocky a spustíme. Softvér od leJOS-u sa automaticky nahrá z karty a bude sa používať ako náhrada za oficiálny softvér, pokiaľ budeme mať vloženú kartu.

Ďalej budeme potrebovať nadviazané spojenie pomocou Bluetooth. Toto spojenie sa dá jednoducho nadviazať z PC. V Bluetooth Devices si vieme nájsť Ev3 a nadviazať s ním spojenie.

Program

Program bude pozostávať z dvoch základných častí, časť, ktorá bude bežať na robotovi a časť, ktorá bude bežať na PC.

Popíšme si najskôr časť, ktorá bude na robotovi.

Program na robotovi sa skladá z viacerých častí. V prvom rade musíme zabezpečiť komunikáciu medzi robotom a PC. Keďže už máme nadviazané spojenie pomocou Bluetooth stačí nám na robotovi vytvoriť server, ktorý bude počúvať na požiadavky od používateľa, v našom prípade PC. Túto komunikáciu sme umiestnili do samostatného threadu aby robot stále počúval na požiadavky z PC.

 ...	
 serv = new ServerSocket(1111);
 Socket s = serv.accept(); // Wait for Laptop to connect
 DataInputStream in = new DataInputStream(s.getInputStream());
 ...


 ...
 String read = in.readUTF();
 switch (read) 
 ...


Na meranie vzdialenosti od prekážok budeme používať ultrazvukový senzor, ktorý bude neustále vracať hodnoty.

 ...	
 EV3UltrasonicSensor us = new EV3UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
 ...
 ...
 us.enable();
 SampleProvider sampleProvider = us.getDistanceMode();
 while (true) {
  float[] sample = new float[sampleProvider.sampleSize()];
  sampleProvider.fetchSample(sample, 0);
  distance = sample[0];
 } 
 ...


Priestor, v ktorom sa bude robot môcť pohybovať bude označený čiernou páskou. Na zabezpečenie, aby robot nevyšiel z tohto priestoru budeme používať farebný senzor. Na spresnenie údajov z farebného senzora používame triedu na korekciu chyby. Pre presnejšie pracovanie tejto triedy sa vyžaduje kalibrácia, ktorá pozostáva z priloženia čierneho a bieleho objektu.

 ...	
 EV3ColorSensor colorSensor = new EV3ColorSensor(SensorPort.S3);
 ...
 ...
 SampleProvider redMode = colorSensor.getRedMode();
 SampleProvider reflectedLight = new autoAdjustFilter(redMode);
 int sampleSize = reflectedLight.sampleSize();
 float[] sample = new float[sampleSize];
 while (true) {
  reflectedLight.fetchSample(sample, 0);
  value = sample[0];
 } 
 ...


Na kontrolu robota budeme používať tri správania. Základné správanie sa pohybuje podľa prijatých údajov od používateľa z PC.

 ...	
 _suppressed = false;
 while (!_suppressed) {
  switch (BumperCarWithHandling.direction) {
   case "prava":
    BumperCarWithHandling.rightMotor.stop();
    BumperCarWithHandling.leftMotor.forward();
    break;
   case "lava":
    BumperCarWithHandling.rightMotor.forward();
    BumperCarWithHandling.leftMotor.stop();
    break;
   case "hore":
    BumperCarWithHandling.rightMotor.forward();
    BumperCarWithHandling.leftMotor.forward();
    break;
   case "dole":
    BumperCarWithHandling.rightMotor.backward();
    BumperCarWithHandling.leftMotor.backward();
    break;
   case "s":
    BumperCarWithHandling.rightMotor.stop();
    BumperCarWithHandling.leftMotor.stop();
    break;
   default:
    break;
  }
  Thread.yield();
}
 ...


Druhé správanie sa aktivuje ak ultrazvukový senzor detekuje prekážku príliš blízko robota. Toto správanie cúvne a náhodne sa otočí doprava alebo doľava.

 ...	
 BumperCarWithHandling.leftMotor.rotate(-180, true);
 BumperCarWithHandling.rightMotor.rotate(-180, true);
 if ((System.currentTimeMillis() & 0x1) != 0) {
  BumperCarWithHandling.leftMotor.rotate(-180, true);
  BumperCarWithHandling.rightMotor.rotate(180);
 } else {
  BumperCarWithHandling.rightMotor.rotate(-180, true);
  BumperCarWithHandling.leftMotor.rotate(180);
 }
 ...


Posledné správanie sa aktivuje ak farebný senzor detekuje čiernu čiaru vymedzujúcu hranicu priestoru, v ktorom sa môže robot pohybovať. Ak narazí na hranicu tak sa vráti späť.

 ...	
 BumperCarWithHandling.leftMotor.rotate(-180, true);
 BumperCarWithHandling.rightMotor.rotate(-180, true);
 ...

Na ovládanie týchto troch správaní budeme používať triedu Arbitrator.

 ...	
 Behavior b1 = new DriveForwardWithHandling();
 Behavior b2 = new DetectWallWithHandling();
 Behavior b3 = new OffTheLineWithHandling();
 Behavior[] behaviorList = { b1, b2, b3 };
 Arbitrator arbitrator = new Arbitrator(behaviorList);
 ...

Každé správanie obsahuje metódu takeControl(), ktorá určuje kedy sa má dané správanie aktivovať. Naše základné správanie má v tejto metóde return true, pretože chceme aby sa vykonávalo vždy, keďsa nedeje žiadna zo špecifických udalostí (senzor detekuje prekážku alebo čiernu čiaru). Ostatné dve správania preberajú kontrolu v závislosti od nameraných údajov. Každé správanie takisto obsahuje aj metódu suppress(), ktorá sa zavolá ak nastane jedna zo špecifických udalostí a malo by sa ukončiť vykonávanie jedného správania a spustiť druhé. Táto metóda je použitá iba v základnom správaní, pretože iba tam by sa malo ukončiť správanie ak nastane iná udalosť. Správanie, ktoré detekuje prekážky a správanie, ktoré detekuje vychádzanie z vyznačeného priestoru nechceme prerušovať pokiaľ sa nevykoná akcia v tomto správaní. Na takéto ovládanie správaní používame triedu Arbitrator.


Druhá časť programu sa nachádza na PC.

V tejto časti sa pripájame na server, ktorý sme vytvorili na robotovi a zachytávame stisknuté klávesy.

 ...	
 Socket s = new Socket("10.0.1.1", 1111);
 out = new DataOutputStream(s.getOutputStream());
 ...
 ...
 public void keyPressed(KeyEvent arg0) {
  switch(arg0.getKeyCode())
 ...


Spúštanie

1. Spustiť program na robotovi

2. Nakalibrovať farebný senzor (optional)

3. Spustiť program na PC

4. Ovládať robota pomocou programu na PC

Obrázky

Roboticek.jpg

Roboticek2.jpg

Roboticek3.jpg

Video

Zdrojáky

BumperCarWithHandling

Ovladanie