Robotika.SK: o združení

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Občianske združenie Robotika.SK sme založili v júni 2006, najmä preto, aby sme mohli aj formálne zastrešiť mnohé naše dovtedajšie aktivity. Zameriavame sa predovšetkým na:

  • výskumno-vývojovú činnosť v oblasti robotiky

(mobilný robot Robotnačka, teleprezenčné laboratórium atď.),

  • propagácia a popularizácia robotiky

(súťaž Istrobot, Robotchallenge , portál www.robotika.sk),

  • vzdelávanie a podpora vyučovania robotiky

(robotické prázdniny, študentské projekty, prednášky).Hlavné aktivity

Naše najvýznamnejšie podujatie je Istrobot. Je to najväčšia slovenská robotická súťaž so zahraničnou účasťou, v roku 2009 sa uskutoční už desiaty krát (v roku 2000 bol nultý ročník). Okrem toho sa významne podieľame aj na organizovaní ďalších robotických súťaží na Slovensku i v okolitých krajinách: RobotChallenge (Rakúsko), RoboCup Junior Slovensko, FIRST LEGO League na Slovensku.

Druhým nosným podujatím je letná škola robotiky, ktorá sa niekoľko rokov konala pod názvom Robotické prázdniny. Vlani sme ich zrealizovali v spolupráci so študentskou organizáciou BEST aj s medzinárodnou účasťou pod názvom Robolution - mechatronic future.

Robotika.SK každoročne organizuje populárne prednášky pre študentov i širokú verejnosť, ktorých sa zúčastňujú desiatky návštevníkov. Vlani sa s najväčším záujmom verejnosti stretla prednáška o spúšťaní LHC do prevádzky.

Prevádzkujeme aj informačný portál o robotike www.robotika.sk. Portál nie je uzavretý pre našu skupinu, máme snahu rozširovať a publikovať informácie o akýchkoľvek aktivitách v oblasti robotiky na Slovensku i v blízkom okolí.

Od roku 2005 je v prevádzke robotické laboratórium prístupné 24 hodín denne cez internet http://www.robotika.sk/vlab. Cez jednoduché rozhranie možno ovládať a programovať (napr. v C++, Java)dva až tri roboty typu Robotnačka a sledovať ich on-line. V roku 2006 pribudli aj dva virtuálne roboty, na ďalších vylepšeniach sa pracuje. Laboratórium bolo využité aj na experimenty v oblasti evolučnej robotiky.

Združenie Robotika.SK sa aktívne usiluje o rozširovanie svojej činnosti, zvyšovanie účasti v robotických súťažiach pre účastníkov všetkých vekových kategórií. Snažíme sa zabezpečovať čo najkvalitnejšiu technickú i odbornú podporu záujemcov o robotiku a ponúkame odbornú pomoc študentským projektom všetkých stupňov.

Projekty a financovanie

Naše projekty sú financované hlavne z grantov. Participovali sme na riešení projektu Robotického laboratória s teleprezenciou vývojára (KEGA), na ktorý sme nadviazali a rozvíjame ho dodnes. Zahraničnú spoluprácu sme začali v roku 2006 projektom Grenzueberschreitende Aktivitaeten zur Foerderung der Zusammenarbeit in der Robotik in der region Wien-Bratislava (RobotChallenge 2006) v rámci programu Interreg IIIA Osterreich - Slowakei financovaného z prostriedkov EÚ.

V súčasnosti sme zapojení do programu popularizácie vedy a techniky projektom Vzdelávanie a propagácia robotiky - Istrobot, ktorý je riešený v rámci programu LPP-2006 "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). V úspešnej cezhraničnej spolupráci pokračujeme projektom Etablovanie regiónu Viedeň-Bratislava ako medzinárodného odborného centra v oblasti robotiky -- Centrobot financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko.

Pracovali sme aj na ďalších projektoch, prevažne sa týkali malej mobilnej robotiky. Informácie o nich priebežne zverejňujeme na portáli http://www.robotika.sk v časti Projekty.

Sústreďujeme sa hlavne na prácu s mládežou, či už v oblasti zvýšenia záujmu o štúdium technických odborov, podpory pedagogického procesu, alebo aktivizovania mladých ľudí vo výskumných projektoch.

Niektoré projekty podoporujú aj firmy MicroStep, AVIR, RLX a MicroStep-MIS. Združenie je financované aj z darov súkromných osôb (členov).

Od roku 2009 sme zaregistrovaní ako príjemcovia 2% z daní. Ak sa Vám naše aktivity páčia a nemáte čas zúčastňovať sa na nich osobne, môžete nás podporiť aj touto cestou. Prostriedky, ktoré získame odvedením časti dane od fyzických alebo právnických osôb využijeme výlučne na dosiahnutie horeuvedených cieľov a o ich presnom použití budeme informovať na stránkach Robotika.SK.


Spolupráca

Máme dobré skúsenosti so spoluprácou s FEI STU a FMFI UK, ďalej so SPŠ Elektrotechnická Adlerova a SPŠ Strojnícka Fajnorovo nábr. v Bratislave, či so Slovenskou spoločnosťou elektrotechnikov.

Akademické kontakty udržiavame s FIIT STU, AOS Liptovský Mikuláš, TU Košice, KRIS TU Žilina, UAMT VUT Brno, CAK Brno, MFF UK Praha, FH Heilbronn (SRN), FH Technikum Wien (Rakúsko). Veľmi úzko spolupracujeme s rakúskou spoločnosťou Österreichische Gesellschaft für innovative Computerwissenschaften (InnoC.at).

V minulosti sme spolupracovali a naďalej spolupracujeme aj s podnikateľskými subjektmi ako sú spoločnosti MicroStep-MIS, MicroStep, RLX, ME-Inspection, Cisco, Eduxe, Kvant v Bratislave, AVIR v Pezinku, Freescale v Rožnove pod Radhoštěm.

Kontakty

Robotika.SK, občianske združenie  
Registrované Ministerstvom vnútra SR, č. spisu VVS/1-900/90-28396

IČO: 30 864 739
DIČ: 20 22 261 846

tel.: + 421 - 907 - 643 791
e-mail: info@robotika.sk
http://www.robotika.sk

Číslo účtu: 210 032 7421 / 8330