Robotnačka-02

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Úloha 2: Vpravo vbok!

Vypocítajte a overte, kolko krokov musí robot urobit, aby sa otocil na mieste o 90� v smere hodinových ruciciek.

V prípade, že sa kolieska tocia navzájom opacne ale s rovnakou rýchlostou, bude sa robot otácat okolo svojej osi. Pritom prejdú obe kolieska rovnakú dráhu, bude to cast kružnice, ktorej dlžka závisí od poctu krokov. Využite výsledky predošlej úlohy a spocítajte, kolko krokov treba na otocenie o 90 stupnov.

Vypocítanú hodnotu overte. Podarilo sa?

Pozor: Nemiešajte pri výpoctoch uhlové miery. Bud zadajte oba uhly v stupnoch, alebo oba v radiánoch!

Otázky: Ako vplývajú poruchové veliciny o ktorých sme sa zmienili pri riešení prvej úlohy na otácanie robota? Aká je chyba natocenia, ak pri otácaní o 90� vypadne jeden krok (napríklad pri príliš velkom zrýchlení)? V oboch úlohách sme uvažovali len o pocte krokov. Neuvažovali sme o rýchlosti. Aký má vplyv na výsledok?