Trajectory from gyro/accellerometer/compas with 9DOF IMU (Michal Zemko, Peter Svitok)

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Zadanie

Trajectory from gyro/accellerometer/compas. Requirement: must use this part: 9DOF IMU

O súčiastke

9DOF IMU

V projekte sme mali využiť súčiastku 9DOF IMU a následne zo získaných dát vykresliť prejdenú trajektóriu robota.

Na doske 9DOF IMU sa nachádzajú nasledujúce komponenty:


Etapy

 • 1. Oboznamánie sa s projektom
 • 2. Naprogramovanie v Jave
 • 3. Záverečné prípravy

1. etapa

V prvej etape sme dostali súčiastku a cez program Putty skúšali jej funkčnosť.


9DOF IMU

2. etapa

V druhej etape sme začali programovať aplikáciu na vykresľovanie pohybu súčiastky.

Program je naprogramovaný v Jave :

Zdrojový kód

Vykreslovanie


  static JFrame frame = new JFrame("Points");
	
	public class pokus extends JPanel{
		 public void paintComponent(Graphics g) {
		   //super.paintComponent(g);

		   Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

		   g2d.setColor(Color.black);

		   Dimension size = getSize();
		   Insets insets = getInsets();

		   int w = size.width - insets.left - insets.right;
		   int h = size.height - insets.top - insets.bottom;

		   Random r = new Random();

//		   int x = Math.abs(r.nextInt()) % w;
//		   int y = Math.abs(r.nextInt()) % h;
		   int x = data_new[0]-data_old[0];
		   int y = data_new[1]-data_old[1];
		   startx+=x;
		   starty+=y;
		   x=startx;
		   y=starty;
		   int x2 = 0;
		   int y2 = 0;
		   
		   if(((x>0)&&(x<800))&&((y>0)&&(y<600))){
			   array.add(x);
			   array.add(y);

			   for(int i=0;i<array.size();i+=2){
			    x=array.get(i).intValue();
			    y=array.get(i+1).intValue();
			    if(i>1){
				    x2=array.get(i-2).intValue();
				    y2=array.get(i-1).intValue();
				    g2d.drawLine(x, y, x2, y2);
			    }
			    g2d.drawLine(x, y, x, y);
			   	g2d.drawLine(x+1, y, x-1, y);	
			   	g2d.drawLine(x, y+1, x, y-1);		
			   }
		   }
		 }
	}	

Vytvorenie spojenia s čipom 9DOF Razor IMU


void connect(String portName) throws Exception {
		paint();
		
		CommPortIdentifier portIdentifier = CommPortIdentifier
				.getPortIdentifier(portName);
		if (portIdentifier.isCurrentlyOwned()) {
			System.out.println("Error: Port is currently in use");
		} else {
			CommPort commPort = portIdentifier.open(this.getClass().getName(),
					2000);

			if (commPort instanceof SerialPort) {
				SerialPort serialPort = (SerialPort) commPort;
				serialPort.setSerialPortParams(38400, SerialPort.DATABITS_8,
						SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE);

				InputStream in = serialPort.getInputStream();
				OutputStream out = serialPort.getOutputStream();

				(new Thread(new SerialReader(in))).start();
				(new Thread(new SerialWriter(out))).start();

			} else {
				System.out
						.println("Error: Only serial ports are handled by this example.");
			}
		}
	}


Kontrola prijatých dátpublic boolean isOK(String input) {
			int comma = 0;
			for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
				if ((Character.isDigit(input.charAt(i)))||(input.charAt(i) == '$')||
					(input.charAt(i) == '#')||(input.charAt(i) == ',')||(input.charAt(i) == '-')) {
					if (input.charAt(i) == ',') {
						comma++;
					}
				}
				else {
					System.out.println("bad input");
					return false;
				}
			}
			if (comma != 10) {
				return false;
			}
			return true;
		}

3. etapa

V tretej etape sme pristúpili k testovaniu aplikácie a pozorovaniu vykreslených bodov do kresliacej plochy

9DOF IMU


Download

Trajectory from gyro/accellerometer/compas with 9DOF IMU