Visual navigation for Acrob or SBOT robot with Android with camera ( Marek Kádek, Jana Sucháneková)

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Úvod

Cieľom projektu Editing Visual navigation for Acrob with Android with camera bolo vytvoriť robota, reagujúceho na vizuálne podnety v labyrinte pomocou snímania okolia kamerou mobilu s operačným systémom Android. Robot má byť spojený s telefónom pomocou protokolu bluetooth.

Výzor robota:

Rob.jpg

Postup riešenia

V prvej etape tvorby projektu bolo základom zložiť robota.

Ukážka obvodu:

Obvod.jpg


V druhej etape sme vytvorili bluetooth spojenie medzi robotom a mobilným telefónom, pomocou knižnice Amarino - Android meets Andruino. Z rôznych zdrojov a diskusií na internete sme sa dozvedeli, že vytvorenie spojenia z android bluetooth na bluetooth modul robota je mnohokrát problémové a chyby sú ťažko odhaliteľné. Veľa rád práve smerovalo na použitie knižnice Amarino na riešenie tohoto problému.

Postup tvorby spojenia:

 1. Android zariadenie spárujeme s bluetooth modulom.
 2. Na android zariadenie nainštalujeme Amarino.
 3. Vytvoríme projekt v eclipse a do build path pridáme knižnicu.
 4. Vytvoríme a nacvičíme neurónovú sieť

Komunikácia

Ukážka nadviazania spojenia pomocou knižnice:

  private static final String DEVICE_ADDRESS = "00:06:66:03:73:7B";
  private ArduinoReceiver arduinoReceiver = new ArduinoReceiver();
  
  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    registerReceiver(arduinoReceiver, new IntentFilter(AmarinoIntent.ACTION_RECEIVED));
    Amarino.connect(this, DEVICE_ADDRESS);
  }
  @Override
  protected void onStop() {
    super.onStop();
    Amarino.disconnect(this, DEVICE_ADDRESS);
    unregisterReceiver(arduinoReceiver);
  }
  public class ArduinoReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String data = null;
    final String address = intent.getStringExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DEVICE_ADDRESS);
    final int dataType = intent.getIntExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA_TYPE, -1);
    if (dataType == AmarinoIntent.STRING_EXTRA) {
      data = intent.getStringExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA);			
      if (data != null){
        try {
          // tu mozeme spracovat data, ktore robot posle na mobil
        } 
        catch (Exception e) { 
      }
    }
  }
 }

Na odosielanie dát smerom na Arduino využívame funkciu

  Amarino.sendDataToArduino(context, address, flag, data)

v našom prípade

  Amarino.sendDataToArduino(MainActivity.this, DEVICE_ADDRESS, 'd', 5);

Na strane arduina potom pripravíme funkciu nasledovne: 1. includujeme hlavičku - #include <MeetAndroid.h> 2. v setupe nabindujeme 'd' na funkciu zatoč

  MeetAndroid meetAndroid;
  void setup() 
  {
    ...
    meetAndroid.registerFunction(zatoc, 'd');
    ...
  }

3. pripravíme si funkciu zatoc

  void zatoc(byte flag, byte numOfValues)
  {
    ...
    // kod na zatocenie
    ...
  }

4. do loopu pridáme kód na príjmanie a spracovanie správ

  void loop() 
  {
    ...
    meetAndroid.receive(); 
    ...
  }


Čítanie dát z kamery

Kód číta dáta z kamery, ktoré sú v YUV formáte, a využíva triedu YuvImage implementovanú v Androide na kompresiu do JPEG formátu. Následne ho preškáluje na požadovanú veľkosť (napr. 20x20) a uloží. Tieto dáta sú nasledne čítané a je na ne púštaná detekcia neurónovou sieťou.

  ... (rôzne inicializácie) ...
  int dataBufferSize=(int)(previewSize.height*previewSize.width*
  (ImageFormat.getBitsPerPixel(mCamera.getParameters().getPreviewFormat())/8.0));
  mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]);
  mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]);
  mCamera.addCallbackBuffer(new byte[dataBufferSize]);
  final Rect rect = new Rect(0, 0, previewSize.width, previewSize.height);
  mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(new Camera.PreviewCallback() {
  private long timestamp=0;
  private FileOutputStream out;
  private Bitmap bmp;
  final String seeFile = MainActivity.this.getCurrentSeeFile();
  public synchronized void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) {
    synchronized (MainActivity.this) {
      try {
        try {
        YuvImage image = new YuvImage(data, parameters.getPreviewFormat(), previewSize.width, previewSize.height, null);
        OutputStream outStream = null;
        try {
          outStream = new FileOutputStream( seeFile );
          image.compressToJpeg(rect, 100, outStream);
          outStream.flush();
          outStream.close();
          bmp = BitmapFactory.decodeFile( seeFile );
          bmp = Bitmap.createScaledBitmap(bmp, SCALE_WIDTH, SCALE_HEIGHT, false);
          out = new FileOutputStream( seeFile );
          bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, out);
          out.flush();
          out.close();
          } 
          catch (FileNotFoundException e) 
          {
          e.printStackTrace();
          }
          catch (IOException e) 
          {
          e.printStackTrace();
          }
  	  } catch (Exception e1) {
       e1.printStackTrace();
      }      
       camera.addCallbackBuffer(data);
     } catch (Exception e) {
       return;
      }
    return;
    }
  }
  }); 
  try {
  mCamera.startPreview();
  } catch (Throwable e) {
  mCamera.release();
  mCamera = null;
  return;
  }

Kameru je potrebné na konci uzavrieť, na to slúži metóda:

  private void stopVideo() {
  if(null==mCamera)
    return;
    try {
      mCamera.stopPreview();
      mCamera.setPreviewDisplay(null);
      mCamera.setPreviewCallbackWithBuffer(null);
      mCamera.release();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      return;
    }
    mCamera = null;
  }

Neurónová sieť

Na tvorbu neurónovej siete sme použili knižnicu Neuroph. Tam sme natrénovali, aby rozoznávala požadované tvary. Stretli sme sa s nasledovnými problémami:

# Najnovšie Neuroph štúdio beží pod Java 1.7, a využíva novšie funkcie knižnice. Po natrénovaní sme sa snažili načítať natrénovanú sieť na Androide, avšak neúspešne.

# Staršia verzia Neuroph štúdia má problém s ukladaním siete. Tento problém sme dlho hľadali a zistili sme, že sa jedná o bug aplikácie, ukladanie funguje iba veľmi zriedka (spočiatku uloží nenatrénovanú sieť, no natrénovanú neukladá).

# Sieť sa v androide musí načítať vo zvláštnom vlákne, aby sme mohli využiť väčšiu stack size:'

  ...
  new Thread(null, loadDataRunnable, "dataLoader", 65536).start();
  ...
  private Runnable loadDataRunnable = new Runnable() {
    public void run() {
      nnet = NeuralNetwork.load( getResources().openRawResource(NETWORK_ID) );
      imageRecognition = (ImageRecognitionPlugin) nnet.getPlugin(ImageRecognitionPlugin.class);	
      Log.i(TAG, "Neural network loaded");
      detectionScheduler.schedule(detectionTask, 0, DETECT_IMAGE_PERIOD);
    }
  };

Neuroph štúdio sme nakoniec nahradili vlastným programom.

Príklad tvarov:

Crc.jpg Sqr.jpg


Trénovanie neurónovej siete

Po neúspešnom trápení sa s Neuroph štúdiom pri trénovaní robota v rozpoznávaní tvarov sme sa rozhodli zahodiť celý Neuroph projekt a napísať si vlastný kód na trénovanie neurónovej siete.

Postup pri trénovaní:

 1. nafotili sme fotografie (každý tvar, vrátane null - prázneho papiera, z viacerých uhlov, vzdialeností a za rôznych svetelných podmienok)
 2. fotky sme poslali ako vstup do programu
 3. výstup sa zisťoval podľa názvu fotky (circle, square, null) a podľa toho sa sieť natrénovala

Ukážka implementácie trénovania neurónovej siete:

  import java.awt.image.BufferedImage;
  import java.awt.image.Raster;
  import java.io.File;
  import java.io.IOException;
  import java.util.ArrayList;
  import javax.imageio.ImageIO;
  import org.neuroph.contrib.imgrec.ImageRecognitionPlugin;
  import org.neuroph.contrib.imgrec.ImageRecognitionSample;
  import org.neuroph.contrib.imgrec.image.Dimension;
  import org.neuroph.core.NeuralNetwork;
  import org.neuroph.core.learning.SupervisedTrainingElement;
  import org.neuroph.core.learning.TrainingSet;
  import org.neuroph.nnet.MultiLayerPerceptron;
  import org.neuroph.util.TransferFunctionType;
  public class Run {
    public static final int INPUT_VECTOR_SIZE = 20*20*3;
    public static final int OUTPUT_VECTOR_SIZE = 3;
    public static void testNeural() {
      NeuralNetwork nn = NeuralNetwork.load("networks/latest.nnet");
      nn.setInput(getTrainingSet((new File("imgs/sqsq.png"))).getInput());
      nn.calculate();
      double[] output = nn.getOutput();
      for (double dd : output) {
        System.out.println(dd);
      }
  }
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<File> images = listFilesForFolder(new File("./imgs/"));
    TrainingSet<SupervisedTrainingElement> trainings = new TrainingSet<SupervisedTrainingElement>(INPUT_VECTOR_SIZE, OUTPUT_VECTOR_SIZE);
    for (File f :images) {
      trainings.addElement(getTrainingSet(f));
    }
    MultiLayerPerceptron mlp = new MultiLayerPerceptron(TransferFunctionType.SIGMOID, INPUT_VECTOR_SIZE, 24, 12, OUTPUT_VECTOR_SIZE);  
    System.out.println("training");
    mlp.learn(trainings);
    mlp.save("./networks/latest.nnet");
    System.out.println("done");
  }
  public static SupervisedTrainingElement getTrainingSet(File file) {
    ArrayList<Double> input = null;
    ArrayList<Double> output = new ArrayList<>();
    //output
    if (file.getName().startsWith("circle")) {
      output.add(1.0d);
      output.add(0.0d);
      output.add(0.0d);
      System.out.println("Found circle: " + file.getName());
    } else if (file.getName().startsWith("other")) {
      output.add(0.0d);
      output.add(1.0d);
      output.add(0.0d);
      System.out.println("Found other: " + file.getName());
    } else if (file.getName().startsWith("square")) {
      output.add(0.0d);
      output.add(0.0d);
      output.add(1.0d);
      System.out.println("Found square: " + file.getName());
    } 
    // input
    try {
      input = getInput(file);
    } catch (Exception e ) {
      e.printStackTrace();
    }
  return new SupervisedTrainingElement(input, output);
  }
  public static ArrayList<Double> getInput(File file) throws IOException {
    ArrayList<Double> input = new ArrayList<>();
    final BufferedImage bf = ImageIO.read(file);
    final Raster raster = bf.getData();
    for (int i = 0 ; i < raster.getHeight(); i++) {
      for (int j = 0; j < raster.getWidth(); j++) {
        double[] buff = new double[3];
        raster.getPixel(i, j, buff);
        input.add(buff[0] / 255.0d);
        input.add(buff[1] / 255.0d);
        input.add(buff[2] / 255.0d);
      }
    }
    return input;
  }
  public static ArrayList<File> listFilesForFolder(final File folder) {
    ArrayList<File> files = new ArrayList<File>();
    for (final File fileEntry : folder.listFiles()) {
      if (fileEntry.isDirectory()) {
      } else {
        files.add(fileEntry);
      }
    }
    return files;
  }
  }

Výsledky trénovania sú oveľa presnejšie a lepšie ako pri využívaní Neuroph štúdia.

Ukážka projektu

Robot sa v bludisku pohybuje smerom dopredu, keď nevidí žiaden zo znakov, ktoré pomocou neurónovej siete rozpoznáva. V tomto prípade verí, že vidí null - čiže nič. V prípade, že zbadá pomocou kamery mobilného telefónu, pripevneného na ňom znak modrý štvorec, robot sa začne točiť doľava. V prípade, že rozpozná v bludisku červený kruh, otáča sa doprava. Robot sa každých 750 ms pozrie na to, čo vidí a to vyhodnotí. Z tohto dôvodu je pohyb robota nespojitý. Obraz sa naškáluje na 20x20 pixlov.

Záver

Robot dokáže rozoznávať medzi červeným kruhom a modrým štvorcom. Robot pri rozpoznávaní tvarov preukazuje menšie chybovosti, vyplývajúce z natrénovania neurónovej siete. Sklon kamery, pripevnenej na robotovi, spôsobuje tiež menšie odchýlky. Pohyb je nespojitý.

Zdrojáky

Media:src2.zip

Zdroje

 1. Amarino toolkit
 2. Neuroph
 3. Motorika robota