ZadanieB2

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Metrologický evidenčný systém

Zadanie bakalárskej práce: Pre účely sledovania kvality meracieho procesu je potrebné sledovať aktuálny stav kalibrácie meracích prístrojov, vyhodnocovať trendy a pod. Cieľom je vytvoriť databázu s prístupom cez web rozhranie, generovanie jednoduchých grafov a alarmov. Databáza bude obsahovať evidenčné údaje o prístrojoch, ich aktuálny prevádzkový stav a umiestnenie. Na základe údajov o kalibračnej chybe sa bude generovať grafický priebeh neisoty merania a prípadne aj signalizovať nutnosť výmeny prístroja.

Úlohy:

  • oboznámte sa s existujúcim riešením registračného systému, oboznámte sa aj s dostupnými databázovými systémami založenými na textových údajoch
  • navrhnite vhodnú štruktúru databázy, premyslite rozloženie do tabuliek a prepojenie medzi nimi
  • napíšte sadu programov a skriptov, ktoré umožnia v OS Linux generovať požadované výstupné zostavy v jazyku LaTeX a HTML, editovať už vložené záznamy a prispôsobovať užívateľské rozhranie interface aj podľa rozličných jazykových požiadaviek.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...