ZadanieB3

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Elektronická časomiera

Zadanie bakalárskej práce: Pre účaly súťaže robotov Istrobot je potrebné presné meranie času spolu s vizualizáciou tohto merania. Je potrebné vytvoriť software, ktorý do existujúceho videozáberu pridá informáciu o čase a prípadne aj ďalšie informácie.

Úlohy:

  • oboznámte sa s možnosťami knižnice OpenCV pre spracovanie obrazu, prípadne aj ďalšími možnosťami spracovania obrazu v OS Windows a spôsobom jeho programovania. Dokumentujte jeho osvojenie sadou príkladov využiteľných v pedagogickom procese,
  • oboznámte sa s existujúcim časomerným zariadením, spôsobom jeho pripojenia k PC a jeho ovládania. Naštudujte a popíšte funkciu jednotlivých komponentov systému,
  • napíšte program, ktorý po pripojení časomiery a videosignálu skombinuje obraz tak, že do neho pridá vybrané textové informácie. Nevyhnutnou podmienkou je práca v reálnom čase.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).

Literatúra

  • Balogh, Richard: Robotics Competitions in Slovakia : CLAWAR/EURON/IARP Workshop on Robots in Entertainment, Leisure and Hobby - ELH`04, Vienna, Austria, 2.-4.12.2004.

In: Workshop on Robots in Entertainment, Leisure and Hobby. ELH 04 : Proceedings. Vienna University of Technology, Vienna, Austria. 2.- 4. 12. 2004. - Vienna : Vienna University of Technology, 2005. - ISBN 3-902161-04-3. - S. 25-28

  • Balogh, Richard: Súťaž mobilných robotov ISTROBOT. In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 10, č. 2-A / nadát. Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. 8. ROBTEP 2006. Jasná - Nízke Tatry, 31.5.-2.6.2006 (2006). - Košice : Technická univerzita v Košiciach, s. 22-58


  • Gary Rost Bradski, Adrian Kaehler: Learning OpenCV. Computer Vision with the OpenCV Library. 1st ed., O'Reilly Media, Inc., September 2008, Pages: 575 ISBN 10: 0-596-51613-4
  • David L. Mills: Request for Comments: 1305. Network Time Protocol (Version 3). Specification, Implementation and Analysis Network Working Group. University of Delaware. March 1992. Available on-line:<http://www.faqs.org/ftp/rfc/rfc1305.pdf>

Prevodníky RS-232/Ethernet


Späť na zoznam...