ZadanieBc07

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Netradičné ovládanie mobilného robota.

Zadanie bakalárskej práce:

Niektoré z mobilných robotov v laboratóriu mobilnej robotiky majú potenciálne využitie na výstavách ako atrakcia pre návštevníkov. Takéhoto robota je potrebné riadiť nielen pomocou joystiku, ale aj iných vstupných zariadení typu HID (human interface device), napr. volant, pedále, koberec. Je potrebné napísať riadiaci program pre tieto zariadenia.

Úlohy:

  • oboznámte sa s možnosťami rozhrania HID v OS Windows a spôsobom jeho programovania. Dokumentujte jeho osvojenie sadou príkladov využiteľných v pedagogickom procese,
  • oboznámte sa so štruktúrou komunikačného protokolu robotov v laboratóriu mobilnej robotiky, naštudujte a popíšte funkciu jednotlivých komponentov systému,
  • napíšte program, ktorý po pripojení vybraných typov HID umožní ovládanie mobilného robota prostredníctvom príkazov posielaných po sériovej linke
  • vytvorte vhodné vizualizačné prostredie, ktoré bude pohyby zobrazovať na obrazovke, ďalej umožní prijímanie signálov zo senzorového podsystému robota a prípadne ich prekrývanie so záznamom s kamery.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...