ZadanieBc08

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Elektronická časomiera

Zadanie bakalárskej práce:

Pre účely súťaže robotov Istrobot je potrebné presné meranie času spolu s vizualizáciou tohto merania. Je potrebné vytvoriť software, ktorý do existujúceho videozáberu pridá informáciu o čase a prípadne aj ďalšie informácie.

Úlohy:

  • oboznámte sa s možnosťami knižnice OpenCV pre spracovanie obrazu, prípadne aj ďalšími možnosťami spracovania obrazu v OS Windows a spôsobom jeho programovania. Dokumentujte jeho osvojenie sadou príkladov využiteľných v pedagogickom procese,
  • oboznámte sa s existujúcim časomerným zariadením, spôsobom jeho pripojenia k PC a jeho ovládania. Naštudujte a popíšte funkciu jednotlivých komponentov systému,
  • Navrhnite nové riešenie, ktoré bude pripojiteľné na zbernicu USB

napíšte program, ktorý po pripojení časomiery a videosignálu skombinuje obraz tak, že do neho pridá vybrané textové informácie.

  • Nevyhnutnou podmienkou je práca v reálnom čase.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...