ZadanieBc10

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Mobilný robot pre telemetriu

Zadanie bakalárskej práce:

Pre účaly experimetov s diaľkovým prenosom údajov o prostredí j epotrebné vytvoriť modelového robota s diaľkovým ovládaním, prenosom videosignálu a úudajov zo senzorov.

Úlohy:

  • oboznámte sa s dostupnými mobilnými robotickými platformami a vyberte jednu, ktorá bude vhodná pre zvolenú úlohu. Oboznámte sa aj so senzormi potrebnými na splnenie požadovanej úlohy.
  • Oboznámte sa s existujúcimi riešeniami prenosu obrazu a vyberte vhodný systém.
  • Navrhnite kombináciu senzorov, videokamery a platformy na overenie metód
  • Napíšte vhodný riadiaci program umožňujúci otestovať navrhnuté riešenie, ovládať robota na základe obrazu z videokamery, zobrazovanie a archiváciu telemetrickch údajov ako aj ich opätovné zobrazovanie.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...