ZadanieDP7

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Bc. Viktor Fekete


Senzorový podsystém mobilného robota pre tvorbu mapy prostredia

Špecifikácia zadania:

Aby bol mobilný autonómny robot schopný aspoň základnej autonómnej činnosti, musí byť vybavený senzorovým systémom. Cieľom práce je preskúmať možnosti a vlastnosti ultrazvukových a optických snímačov pre autonómnu navigáciu.

Úlohy:

  • naštudovať dokumentáciu, literatúru týkajúcu sa optických a ultrazvukových senzorov vzdialenosti, zoznámiť sa s realizovanými riešeniami,
  • zmerať metrologické vlastnosti vybraných snímačov vzdialenosti a vypracovať odporúčania pre ich používanie,
  • preskúmať možnosti využitia senzorov pri tvorbe mapy prostredia,
  • vyhodnotiť realizované riešenie na základe vykonaných experimentov,
  • vypracovať technickú dokumentáciu navrhnutého riešenia.


Zoznam odbornej literatúry:

  1. HANZEL, J. -- JURIŠICA, L. Comparative Study of Mapmaking Methods for Mobile Robots. In MIKLEŠ, J. -- VESELÝ, V. Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. Bratislava: STU v Bratislave, 2007, s. 19--26. ISBN 978-80-227-2703-7.
  2. HANZEL, J. -- JURIŠICA, L. Comparison of Mapmaking Methods for Mobile Robots. Journal of Electrical Engineering Vol. 57, No. 5. s. 276--284. ISSN 1335-3632.
  3. HANZEL, M. -- FEKETE, R. -- PECIAR, M. Experimental measuring on the radial extruder. In MARKOŠ, J. -- ŠTEFUCA, V. 33rd International conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. - Tatranské Matliare, May 22-26, 2006. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006, ISBN 80-227-2409-2.
  4. HANZEL, J. -- JURIŠICA, L. Experimentálna identifikácia parametrov ultrazvukového diaľkomera. AT&P Journal Plus Č. 2. ISSN 1336-5010.


Späť na zoznam...