Robotnačka

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

<multilang> @en

Robotnačka
Robotnačka
Technical parameters
Dimensions
Diameter: 210 mm
Height: 70 mm
Weight: 1,8kg, z toho batéria 0,6kg
Wheel distance: 180 mm
Processor:
Atmel AT89S8252,

11,059 MHz, 8 kB FLASH, 2 kB EEPROM, 256 B RAM

Actuators:
2 x Microcon

SX 17-0402-09; 1 x solenoid na ovládanie pera.

Sensors: 6 x CNY 70
Power: SLA 6V / 3,2 Ah


Robotnacka is an autonomous mobile robot that can draw. It is primarily designed for drawing with programming language Imagine Logo. It can be used as a tool when teaching children programming. Robot was developed by a group of enthusiasts under a project financed by a company MicroStep-MIS in the years 2001 (first model) to 2005 (current version). Today, it is a finished product, ready for experimental use in selected schools. Robotnacka is built on top of a circular base of hard plastic with diameter 210mm. Two stepper motors Microcon SX 17 with plastic wheels attached on the sides are mounted on the base, and a castor wheel is mounted in the rear part for the stability. The control electronics is mounted on the base including the built-in recharger and lead maintenance-free accummulator.

The robot does not perform an autonomous activity unless it is given a command by a user from a supervising computer. Robot is connected using a virtual serial port with radio Bluetooth (BT) connection, and the software built in the robot receives and executes the navigational commands (forward, backwards, stop, etc.).


Documentation


Publications


Links


Download

  • robotman.exe - simple dialog Win32 application for controlling Robotnacka (to verify functionality)
  • robotdll.dll - DLL library needed by the programs written in C/C++ that use the component robot
  • terminal.exe
  • Robotnacka SDK - software development kit - the package for programming the robot in Imagine, C/C++ and Java


Exercise sheets


Robot components

Bateries

Processor

Motors


Tips and tricks


@sk

Robotnačka
Robotnačka
Technické parametre
Rozmery
Priemer: 210 mm
Výška: 70 mm
Hmotnosť: 1,8kg, z toho batéria 0,6kg
Rozchod: 180 mm
Procesor:
Atmel AT89S8252,

11,059 MHz, 8 kB FLASH, 2 kB EEPROM, 256 B RAM

Aktory:
2 x Microcon

SX 17-0402-09; 1 x solenoid na ovládanie pera.

Senzory: 6 x CNY 70
Napájanie: SLA 6V / 3,2 Ah


Robotnačka je autonómny mobilný robot, ktorý vie kresliť. Určený je predovšetkým pre kreslenie pomocou programovacieho jazyka Imagine Logo. Slúži ako pomôcka pri výučbe základov programovania pre deti. Robot vyvinula skupina nadšencov v rámci projektu financovaného firmou MicroStep-MIS v rokoch 2001 (prvý model) až 2005 (súčasná verzia). Dnes je to hotový produkt, pripravený na experimentálne nasadenie do vybraných škôl. Robotnačka je postavená na kruhovej podstave z pevného plastu s priemerom 210mm. Na nej sú umiestnené dva dvojfázové krokové motory Microcon SX 17, a voľné oporné koliesko (angl. castor) kvôli stabilite. Na základni je upevnená aj riadiaca elektronika vrátane vstavanej nabíjačky a olovený bezúdržbový akumulátor.

Robot po zapnutí nevykonáva žiadnu samostatnú činnosť, len čaká na povely, ktoré dostáva od užívateľa z nadradeného počítača. Robot je s počítačom spojený cez virtuálny sériový port rádiovým Bluetooth (BT) spojením, zabudovaný softvér prijíma a vykonáva navigačné príkazy (vpred, vzad, stoj,. . . ) prijaté z éteru.


Dokumentácia a programovanie


Publikácie


Odkazy


Download

  • robotman.exe - jednoduchá dialógová Win32 aplikácia na riadenie robotnačky (hlavne na otestovanie funkcnosti)
  • robotdll.dll - DLL knižnica potrebujú programy napísané v C/C++, ktoré využívajú komponent robot
  • terminal.exe
  • Robotnacka SDK - software development kit - balík na programovanie robota v Imagine, C/C++ a Jave


Návody na cvičenia


Komponenty robota

Baterky

Procesor

Motory


Tipy a triky</multilang>--- --- --- English: Robotnačka/en Slovensky: Robotnačka/sk --- --- ---
--- --- --- --- --- RoboWiki: (c) 2006 Robotika.sk --- --- --- --- ---